Právní služby

 Právo insolvenční, občanské, rodinné, obchodní a přestupkové

Obchodní právo

 • zakládání společností, jejich změny, likvidace
 • úprava poměrů společností
 • rozdělení a transformace společností
 • obchodní závazkové vztahy
 • obchodní tajemství a ochrana hospodářské soutěže

Občanské právo

 • věcná práva
 • bezdůvodné obohacení
 • dědické právo
 • závazkové právo
 • převody nemovitostí
 • nájmy a podnájmy
 • zástavní práva a věcná břemena
 • vymáhání pohledávek

Přestupkové právo

 • zastupování ve správním přestupkovém řízení
 • dopravní nehody

Rodinné právo

 • rozvod manželství
 • úprava styku s nezletilými dětmi
 • výživné
 • svěření nezletilých dětí do péče
 • vypořádání společného jmění manželůInsolvenční právo

 • odborná konzultace situace dlužníka a návrh řešení na míru jeho potřebám
 • profesionální zpracovní návrhu na insolvenci a oddlužení
 • pomoc v již probíhajícím insolvenčním řízení